การประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับสถาบัน

rmutr_pr_24-8-60-4

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จัดการประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับสถาบัน English Language Academy, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา อาจารย์ปวริศร์ มาเกิด หัวหน้างานฝ่ายภาษาและอาเซียนศึกษา อาจารย์ปิยวัฒน์ ปิ่นประชาสรร หัวหน้างานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณไมค์ ฮิวส์ ตัวแทนจากสถาบัน English Language Academy, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินร่วมกันในอนาคต ทั้งการบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรและการทำวิจัยร่วมกัน และความร่วมมืออื่นๆ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_24-8-60-3 rmutr_pr_24-8-60-2

rmutr_pr_24-8-60-5 rmutr_pr_24-8-60-6

rmutr_pr_24-8-60-7 rmutr_pr_24-8-60-1

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์