จัดการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 31 สถาบันฯ

rmutr_pr_22-8-60-1

ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 31 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒรธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานระดับสากล สามารถก้าวสู่สังคมประกอบการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาภายนอก ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี โดยมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นผู้ลงนามร่วมกับ ตัวแทนของทั้ง 31 สถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_22-8-60-2 rmutr_pr_22-8-60-3

rmutr_pr_22-8-60-4 rmutr_pr_22-8-60-8

rmutr_pr_22-8-60-9 rmutr_pr_22-8-60-12

rmutr_pr_22-8-60-11 rmutr_pr_22-8-60-10

rmutr_pr_22-8-60-5 rmutr_pr_22-8-60-7

rmutr_pr_22-8-60-6 rmutr_pr_22-8-60-13

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์