งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)

rmutr_9-8-60-17

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)  เรื่อง“Creative R M U T and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งในครั้งนี้ มทร.รัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้ผลงานวิจัยได้มีโอกาสขยายองค์ความรู้เผยแพร่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

rmutr_9-8-60-1 rmutr_9-8-60-2

rmutr_9-8-60-3 rmutr_9-8-60-4

rmutr_9-8-60-5 rmutr_9-8-60-6

rmutr_9-8-60-7 rmutr_9-8-60-8

rmutr_9-8-60-9 rmutr_9-8-60-10

rmutr_9-8-60-11 rmutr_9-8-60-12

rmutr_9-8-60-13 rmutr_9-8-60-14

rmutr_9-8-60-15 rmutr_9-8-60-16

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์