มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

rmutr_pr_3-8-60-3

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์ ที่จะประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป โดยมีผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_3-8-60-8 rmutr_pr_3-8-60-9

rmutr_pr_3-8-60-10 rmutr_pr_3-8-60-11

rmutr_pr_3-8-60-2 rmutr_pr_3-8-60-1

rmutr_pr_3-8-60-12 rmutr_pr_3-8-60-13

rmutr_pr_3-8-60-4 rmutr_pr_3-8-60-7

rmutr_pr_3-8-60-5 rmutr_pr_3-8-60-14

rmutr_pr_3-8-60-15 rmutr_pr_3-8-60-16

rmutr_pr_3-8-60-18 rmutr_pr_3-8-60-17

rmutr_pr_3-8-60-19 rmutr_pr_3-8-60-21

rmutr_pr_3-8-60-20 rmutr_pr_3-8-60-22

rmutr_pr_3-8-60-6 rmutr_pr_3-8-60-23

rmutr_pr_3-8-60-24 rmutr_pr_3-8-60-25

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์