โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย

rmutr_pr_27-7-60-6

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2017 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการทัพบก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี สมาคมสถานการณ์ จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย และสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางทหารกองทัพบก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_27-7-60-3 rmutr_pr_27-7-60-4

rmutr_pr_27-7-60-8 rmutr_pr_27-7-60-5

rmutr_pr_27-7-60-9 rmutr_pr_27-7-60-10

rmutr_pr_27-7-60-11 rmutr_pr_27-7-60-2

rmutr_pr_27-7-60-7rmutr_pr_27-7-60-1

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์