ประกาศหน่วยงานที่ยังไม่ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ในรอบที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แจ้งเรื่อง ติดตามผลสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2)  หน่วยงานที่ยังไม่ส่งผลสรุปคะแนนการประเมินในรอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) และขอให้หน่วยงานส่งผลสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559และหากหน่วยงานไม่ส่งผลการประเมินดังกล่าวตามที่ระยะเวลาที่กำหนด  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ไม่ส่งผลการประเมินในรอบที่ 1 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในรอบระยะเวลาของการประเมินดังกล่าว

rmutr_hr_2-8-60