ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA)

rmutr_sdd_15-7-60-1

ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.49 น. อ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA)เพื่อความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา 9 มทร. ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีสาระสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษาและหน่วยกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และมีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา

rmutr_sdd_15-7-60-2

 

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์