ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560

rmutr_29-6-60

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเพศ อายุ ถิ่นที่พักอาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup

rmutr_29-6-60