ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD)

jun9_rmutr

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม กรณี NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน และUPDATE ภาษีอากรปี 2560

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560  ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ สาขาวิชาการบัญชี ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม  word_new

>> ใบสมัคร  word_new