ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรตำแหน่งอธิการบดี

อ่านประกาศ  pdf_icon

rmutr_14-6-60