ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังผลการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

rmutr_tpqi

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังผลการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  ตั้งเวลา 8.00-17.00 น. 

#การสัมมนา เพื่อรับฟังผลการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
• มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 10 อาชีพ โดยทำการศึกษามาตรฐานอาชีพของต่างประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดี จำนวน 3 ประเทศ
• รายละเอียดการกำหนดระดับคุณวุฒิรายละเอียดของมาตรฐานอาชีพ
• ตัวอย่างกระบวนการในการขอรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของบุคคลในสาขาวิชาชีพธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพอย่างน้อย 1 ประเทศ
• ข้อมูลการกำหนดและรับรองความรู้ ความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาชีพธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียวทั้งของไทยและสากลที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน• ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาชีพที่จัดทำขึ้นในประเทศไทย