ประกาศสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

rmutr_001-1

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

 

 

ดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์ม

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี pdf_icon

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่การรับสมัคร และการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรายละเอียดขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  pdf_icon

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  pdf_icon

- แบบฟอร์มใบสมัครทั่วไป  word_new

- แบบฟอร์มใบเสนอชื่อ  word_new

- แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  word_new