เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาดนตรีไทยเพื่อเข้าเป็นนักดนตรีประจำวงมโหรีดุริยรัตนโกสินทร์ ปีการศีกษา 2560

rmutr_student

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 อาคารสำนักงานสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม (หลังตึกคณะบริหารธุรกิจ)

ในวันและเวลาราชการ  (8.30-16.30 น.)

การคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 1 ชิ้น หรือสอบขับร้องเพลงไทยเดิม

วันเวลาที่คัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา) ดังต่อไปนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมวัดคุม
 • วิศวกรรมอุตสาหการ

2. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หลักสูตร 4-5 ปี (ภาคปกติ)

 • การจัดการงานก่อสร้าง
 • เทคโนโลยีนิเทศศิลป์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • การออกแบบสื่อดิจิทัล
 • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
 • สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตร 5 ปี)
 • สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)

3. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ดาวน์โหลด  ใบรับสมัครโควตาดนตรีไทยเพื่อเข้าร่วมวงมโหรีดุริยรัตนโกสินทร์