ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2558

ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ “ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทุกรูปแบบ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ฟ้าใส สามารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาและกฎหมาย จัดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง

พิธีทำบุญคณะและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2558 คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา

  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จัดพิธีทำบุญคณะและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2558 โดยมี ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ  

SAR หลักสูตร 2557

ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ผศ.รุจี พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอก ได้แก่  

ประชุมสภามหาวิทยาลัยและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ผศ.

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. จำนวน 2 คน คือ

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558

ด้วยในปีพุทธศักราช 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1

ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานนิติการ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการเขียนเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และการจัดทำรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุ่นที่ 1″

ทำบุญและเจิมป้ายอาคารวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีทำบุญคณะขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ในช่วงพิธีเช้า จัดให้มีการถวายภัตตาหาร คาว หวาน และ ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้น ได้ทำพิธีเจิมป้ายหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นสิริมงคล

คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2558

ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบเกียรติบัตรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2558 รางวัลระดับดี เรื่อง

โครงการฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในโครงการฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่จัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อ