โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสายสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสายสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ Road Map ของหน่วยงาน 

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม รับมอบวาล์วควบคุม

ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยอาจารย์อดิศักดิ์ แข็งสาริกิจ หัวหน้าสาขาวิชาฯ รับมอบวาล์วควบคุม จากคุณศรีนคร นนทนาคร ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงาน 

RMUTR MUSIC AWARD 6th

ชมรมดนตรีสากล มทร.รัตนโกสินทร์จัดการประกวดวงดนตรีสากล ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการประกวดวงดนตรีสากล ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขอบคุณสื่อมวลชน “ทศวรรษรัตนโกสินทร์”

ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน “ทศวรรษรัตนโกสินทร์” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา โดยการนำสื่อมวลชนดูงานด้านประชาสัมพันธ์ 

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาออกแบบและภาควิชาวิจิตรศิลป์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาออกแบบ และหัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์

ประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และนักวิจัย

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกรมช่างโยธาทหารเรือ

ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกรมช่างโยธาทหารเรือ เข้าดูงานกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มอบเงินรางวัลแด่ผู้ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการเปิดศูนย์ UBI และอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่

ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเปิดศูนย์ UBI และอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาองค์ความรู้การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

รายงานสรุปการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าฟังรายงานสรุปการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ YANGON UNIVERSITY สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. เวลา 16.00 น. บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วงเวียนโอเดียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช จัดขึ้นระหว่าง 19-20 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 12.00-24.00 น. บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ไปตลอดแนวถนนเยาวราช พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย”ครุฑยุดนาค”

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้การค้าอินโดจีนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้การค้าอินโดจีนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย