RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ประกาศเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปรับพื้น)

ประกาศเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปรับพื้น)  คณะศิลปศาสตร์ ,คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์

น.ศ. สถาปัตย์ คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบโมเดล ลิฟท์บ้าน Aritco

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้แก่ นายธนพัทธ์ สัจจสวัสดิ์ เเละ นายนิติ เจิมพันธุ์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 2

วิทยาลัยเพาะช่างคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UTK’ s Got talent

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิรุณรัตน์ ช่วงถึก ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

น.ศ.เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ส่งน.ศ.เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งนี้ 4ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (27-29 เมษายน 2559)

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง “การยกระดับคุณภาพ…ชีวิตชุมชน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม” ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุทิตา

คว้ารางวัลรองชนะเลิศคอนกรีตมวลเบาประเภทประสิทธิภาพสูง ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศ คอนกรีตมวลเบา ประเภทประสิทธิภาพสูง ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี