โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557ศูนย์ภาษาและอาเซียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเป็นตัวแทนเยาวชนที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านศิลปวัฒนธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาเซียน ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดทงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ กำหนดการรับสมัคร  สมัครทางอินเตอรืเน็ตหรือสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2557  สมัครได้ที่ http://www.rmutr.ac.th และ http://romchatra.com

โครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “บทบาท หน้าที่ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย” สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=15363

ประกาศ กำหนดตารางปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 นักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง เข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมอเคเดี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เวลา 07.00 – 17.00 น. นักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีให้กับนักบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีให้กับนักบัญชี ในหัวข้อ“เรื่อง Update มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557 และกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับนักบัญชียุคใหม่”ตั้งแต่วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 8410 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง

วิทยาลัยเพาะช่าง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง ประกอบด้วยร้านอาหารในโรงอาหาร 8 ร้าน มีกำหนด 2 ปี

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (6th RMUTNC) 

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจัดโครงการ เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ประจำปีการศึกษา 2557

ตารางเรียนและรายชื่อนักศึกษาเรียนเพิ่มพูนทางวิชาการรอบรับตรง

รายชื่อนักศึกษา เรียนเพิ่มพูนความรู้ (รอบเพิ่มเติมพิเศษ และรอบ สกอ) พื้นที่ศาลายา