RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1  (สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม 

ตารางการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวาดเส้น สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (วิทยาลัยเพาะช่าง)

ตารางการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวาดเส้นสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  (วิทยาลัยเพาะช่าง)

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (พื้นที่ศาลายา) ขอให้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง สมัครด้วยตนเอง และรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน

เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน

ผู้บริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม และ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

“ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 1มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ และวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร สำหรับนักศึกษาพิ้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง  วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ  และวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน กรมศิลปากร และสมาคมประติมากรไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย