RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2 และรอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2 และรอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (MOU รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (MOU รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS รอบ ๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) โดยเปิดรับทั้ง ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา, พื้นที่วังไกลกังวล, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, และวิทยาลัยเพาะช่าง  บัดนี้การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศ

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และ รอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบัน Institut Culinaire Disciples Escoffier

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร ระหว่างวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ กับ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาเบื้องต้น

ค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน  น้องๆจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสง พอลิเมอร์จาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และ การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และ การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร (+66)07520-4070

การประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน การประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์