RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

มทร.รัตนโกสินทร์บำเพ็ญกุศล ครบรอบ 50 วันเสด็จสวรรคต

พิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย

ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด การแสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตาเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตาเพิ่มเติม) คณะวิศวกรรมศาสตร์

A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business:Sus-LaB

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน” A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business: Sus-LaB

ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น จากการประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดี กับผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น จากการประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 11 ปี 2559 ในหัวข้อ

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

MOU กับ Lao-German Technical College

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ลงนามทำความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ กับ Lao-German Technical College โดยมีคุณสัมลิด วิริวัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมัน (lao-german technical college)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก,ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายชื่อนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)