โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีให้กับนักบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีให้กับนักบัญชี ในหัวข้อ“เรื่อง Update มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557 และกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับนักบัญชียุคใหม่”ตั้งแต่วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 8410 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง

วิทยาลัยเพาะช่าง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง ประกอบด้วยร้านอาหารในโรงอาหาร 8 ร้าน มีกำหนด 2 ปี

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (6th RMUTNC) 

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจัดโครงการ เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ประจำปีการศึกษา 2557

ตารางเรียนและรายชื่อนักศึกษาเรียนเพิ่มพูนทางวิชาการรอบรับตรง

รายชื่อนักศึกษา เรียนเพิ่มพูนความรู้ (รอบเพิ่มเติมพิเศษ และรอบ สกอ) พื้นที่ศาลายา

โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและถ้วยรางวัลอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมบริจาคโลหิต

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล  ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล ผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์มาที่กองพัฒนานักศึกษา  โทร 2180, 2183 หรือ 089-1118082 ภายในวันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2557 

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผศ. ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา