RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ประกาศรับทุนช้างเผือก ประจำปี 2559

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัฒนาบุคคล  กองบริหารงานบุคคล  ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี  มทร.รัตนโกสินทร์ โทร.02-4416000 ต่อ 2154 ภายในวันที่  25 พฤษภาคม  2559  ถึงวันที่  24  มิถุนายน  2559  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2559

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ โทร.02-4416000 ต่อ 2154 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ,ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ,รายชื่อนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียน  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ประกาศ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

เข้าพบท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย

ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล อ.สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันแรลลี่สมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปี 2559

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 สมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับนิตยสารกรังด์ปรีซ์ จัดการแข่งขันแรลลี่สมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีอุปการคุณ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559