RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงาน เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 16 ท่าน โดยมี

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี และนายรพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 Foreign Language and Information Technology Fair 2017 (FIT Fair 2017) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ

วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชมภาพวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งวาดโดยอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายทศวรรษ ทิมากุล ,นายอังกูร ผิวอ่อนดี ,นางสาวชญาน์ภา อุดเจริญ ,นายโชติวิทย์ สุทธิภักดี , นายปรัชญา พุ่มทรง และนายศุภสัณห์ บุญงอก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ชื่อทีม 35 Studio ผลิตหนังสั้นเรื่อง “เชดเบิด” ได้รับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 

มทร.รัตนโกสินทร์ คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขันโครงสร้างสะพาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ปิยะพงศ์ กี่สวัสดิ์คอน อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ได้รับรางวัล

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อัพเดท 13-9-60)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับสถาบัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จัดการประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับสถาบัน English Language Academy, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ร่วมด้วย

จัดการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 31 สถาบันฯ

ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 31 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานบริการวิชาการ