RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (พื้นที่ศาลายา) ขอให้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) โดยเปิดรับทั้ง ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา, พื้นที่วังไกลกังวล, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, และวิทยาลัยเพาะช่าง  

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคสมทบ) วิทยาลัยเพาะช่าง สมัครด้วยตนเอง และรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ ทปอ.5

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ ทปอ.5 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)และรอบเพิ่มเติม (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) และคณะและสาขาที่เปิดรับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (MOU รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (MOU รอบ 2)

เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน

ผู้บริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ขอเชิญชวนบริษัทประกันเข้าร่วมส่งข้อเสนอประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอเชิญชวนบริษัทประกันเข้าร่วมส่งข้อเสนอประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตามประกาศดัง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

มทร.รัตนโกสินทร์ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2561

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม และเรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นำผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตที่ 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 โรงเรียน ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)