ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 29-1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

โครงการปลูกป่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำท้องถิ่น

ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดี พร้อมด้วย อ.อภิเสฎฐ์ สุวรรณสะอาด รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และนายกสโมสรนักศึกษา จัดโครงการปลูกป่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำท้องถิ่น 

เข้ารับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คณะบริหารธุรกิจ

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำทีม มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ Admissions)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ Admissions)

เข้าพบ ท่านพลเอก นิพนธ์ สีตบุตร เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

  ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าพบท่านพลเอก นิพนธ์ สีตบุตร เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ มทร.รัตนโกสินทร์ ณ สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ

ร่วมพิธีมอบป้ายสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบป้ายสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล  

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล

 

นศ.ศิลปศาสตร์ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนงนภัสสร  โอชาวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 34 

เข้าพบท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดตัวราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าพบท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (และประกาศเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2558 (และประกาศเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558

การนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

           ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (รองผู้จัดการโครงการ) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 กองบริหารงานบุคคล มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงกับทิศทางและเป้าหมาย ในการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562