Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 เพื่อนำไปใช้ประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม กรณี NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน และUPDATE ภาษีอากรปี 2560

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ,กาแฟสดและเบเกอรี่ ,เครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ , จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร และจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Henan University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Qi Shijun ศาสตราจารย์ และ ประธานคณะผู้บริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัย Henan University of Technology

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 2560 (Building Innovation 2017)

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017) เพื่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017

ขอแสดงความยินดีกับทีม SUCCESS ได้แก่ นายสุรวุฒิ บัวดี นายพชร บุญวัฒนากิจ และ นายจตุพร เอี่ยมเจริญศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ

แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี

ในวันที่17 มิถุนายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันเสาร์ 17 มิถุนายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง โดยมี อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ มทร. ทั้ง 9 แห่ง

ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมลงนามบันทึก

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมมือกับ 9 สถาบัน จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในชื่อโครงการ