Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1  (สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม และ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

“ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 1มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ และวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร สำหรับนักศึกษาพิ้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง  วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ  และวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน กรมศิลปากร และสมาคมประติมากรไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย

ตารางการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวาดเส้น สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (วิทยาลัยเพาะช่าง)

ตารางการปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวาดเส้นสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  (วิทยาลัยเพาะช่าง)