ค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp) ครั้งที่ 2

ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาและอาเซียน ร่วมกับกองนโยบายและแผน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิมยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  เรื่อง  รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ส่งสาร อวยพร “สงกรานต์” ปีใหม่ไทย 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัด “งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557”  ในวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา) เพื่อ 

พัฒนาหลักสูตรภาษาจีน

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยี่ยมและติดตามงานความร่วมมือด้านพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน ที่ห้องหัสดินทร์ สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  เรื่องการรับสมัคร การเสนอชื่อ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

โครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ในวันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ

ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติประเภทโควตานักกีฬา

ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติประเภทโควตานักกีฬา

โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์

          ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสหกิจศึกษา มี

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ เดินทางเข้าร่วม “โครงการเปิดค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ”

         นางสาวกรกนก ใบเทศ (เฟริ์น) และนางสาวณัฐธิชา ชูช่วย (เดียร์) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3/1 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขต           วังไกลกังวล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะฯ