RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับรางวัล จากการประกวดออกแบบมอเตอร์ไซด์ Motorbike Innovation Design Award 2017 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม อ.ดร.จักราวุธ ตันสกุล และ อ.กนกพรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ อีกวาระหนึ่ง

กำหนดการการประชุมวิชาการนานาชาติ

กำหนดการการประชุมวิชาการนานาชาติ “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2″  รหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด  

อธิการบดีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน มทร.รัตนโกสินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ อีกวาระหนึ่ง ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์ขยายระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้

ลูกราชมงคลอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย องค์การนักนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา นักศึกษา จัดกิจกรรม ลูกราชมงคลอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

  พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี