RMUTR
RMUTR
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1/1) และ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

  ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษระหว่างเรียน  เข้าอบรมโครงการอบรมการประกอบการธุรกิจร้านค้าจำลอง ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัญบีบัณฑิต ภาคสมทบ

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกาา 2561  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการ GLOBAL HOUSE DESIGN CONTEST 2017

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “โครงการ GLOBAL HOUSE DESIGN CONTEST 2017”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับ นายธีรวุฒิ อาปะโม นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี ในงาน GIT’s World Jewelry Design Awards 2017

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560″

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

มทร.รัตนโกสินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัด“วันพ่อแห่งชาติ 2560”

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันพ่อแห่งชาติ ประปี 2560” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยเริ่มจากประธานในพิธี อธิการบดีมอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 RSPG9 | ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์‏เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561