RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อและประกาศแนบท้ายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อและประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ทูลเกล้าฯ ถวายภาพวาดสีน้ำมัน

ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายภาพวาดสีน้ำมันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งวาดโดย

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

มทร.รัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนกิจการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศกุ้ยหลิน

ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ลงนามความร่วมมือ MOU

ประติมากรรมช้าง 10 ตระกูลประดับรอบพระเมรุมาศ

ประติมากรรมช้าง 10 ตระกูล ที่กรมศิลปากรมอบหมายให้วิทยาลัยเพาะช่างเป็นผู้รับผิดชอบการปั้น เพื่อประดับภายในสระอโนดาต รอบพระเมรุมาศทั้ง 4 มุม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขณะนี้การออกแบบอิงตามคติโบราณใกล้สมบูรณ์ และเริ่มขึ้นรูปงานปั้นประติมากรรมช้างที่มีความสง่างาม

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11

ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ