โครงการฝึกอบรมเยาวชนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช

ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช ณ ห้อง 8410 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น3 มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1

ในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 (Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program)

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ สถานประกอบการ

  ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ (โดยกองสหกิจศึกษา) ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อประสานความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และสถานประกอบการในการร่วมกันรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับ สถานประกอบการ 5 แห่ง ดังนี้

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Japan Expo Thailand 2015 โดย มีนักศึกษาจากชมรมภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จะไปออกบูธในรูปแบบงานของดิสนีย์ “Magic of the fairy tales”

เตรียมพลังความสนุกกันให้พร้อมสำหรับมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย!!! กับงาน Japan Expo Thailand 2015 ในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2558 นี้‪ เต็มพื้นที่‬ CentralWorld

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1/2558

น้ำใจราชมงคลรัตนโกสินทร์สู่เนปาล

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อ.สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มอบเงิน 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ  ศาลายา  ประจำปีการศึกษา  2558 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการเท่านั้น (เว้นวันหยุดราชการ) เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก

สัมมนาองค์การศึกษาและสโมสรนักศึกษา 2558

ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” นำโดย ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

น.ศ. คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณหทัย บุญชื่นสุข (น้องปอย) นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557

 ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.ขอนแก่น

ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีพร้อมด้วย ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วม MOU ทางวิชาการในการพัฒนาโปรแกรม สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร TQF ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดการเรียนปรับพื้นฐาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการเรียนปรับพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นผู้เปิดการเรียนการสอน ณ ห้อง A 411 ชั้น 4 อาคารสิรินธร

ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และกองกลาง ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์