RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) สำหรับนักศึกษาใหม่พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

Rice เปิดตัวหลักสูตรนานาชาติปั้นเชฟมาตรฐานมิชลินสตาร์

Rice เปิดหลักสูตรเทคโนโลบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการปรพกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ภายใต้ความร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ต้นทุนต่อหลักสูตรต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเรื่องที่ 4 แนวทางการประเมิน ข้อ 4.1.2 หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง

แนะนำหลักสูตรนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

แนะนำหลักสูตรนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้สนใจติดต่อวิทยาลัยผู้ประกอบสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ หรือ อาจารย์ภูริ ชุณห์ขจร โทร 089-020-5773 คุณระภีพงษ์ อุปมา 089-108-0212

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (TCAS)

ตารางปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเพาะช่าง

ตารางปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (ช่วงที่ 4) สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS รอบที่ 5 MOU (รอบที่ 3) และรอลเพิ่มเติม วิทยาลัยเพาะช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (แก้ไข 31/5/61)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ ทปอ.3 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) (แก้ไข 31/5/61)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1  (สำหรับคุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (พื้นที่ศาลายา) ขอให้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ AI and Mixed Reality for e-Learning Innovation Awards ในชื่อผลงาน “ AReye3D สื่อการเรียนการสอน AR นัยน์ตาของมนุษย์ ”

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ ทีม Success สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน TPA Robo Golf Hole in One Competition 2018 จัดขึ้นโดย