ขอเรียนเชิญอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงบูรณาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (เทียบโอนรายวิชา)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Reprofiling มหาวิทยาลัย

ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Reprofiling มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งเน้นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

MOU กับ สถานประกอบการ 8 แห่ง

ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองสหกิจศึกษา ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อประสานความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และสถานประกอบการในการร่วมกันรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับสถานประกอบการ 8 แห่ง ดังนี้

เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

  ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมกับ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวราชมงคลชมคลื่น หัวหิน 

MOU กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

โครงการปลูกป่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำท้องถิ่น

ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดี พร้อมด้วย อ.อภิเสฎฐ์ สุวรรณสะอาด รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และนายกสโมสรนักศึกษา จัดโครงการปลูกป่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำท้องถิ่น 

เข้ารับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คณะบริหารธุรกิจ

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำทีม มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ Admissions)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ Admissions)

เข้าพบ ท่านพลเอก นิพนธ์ สีตบุตร เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

  ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าพบท่านพลเอก นิพนธ์ สีตบุตร เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ มทร.รัตนโกสินทร์ ณ สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ

ร่วมพิธีมอบป้ายสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบป้ายสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล  

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล