RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

บันทึกเทป ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2559

บันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี 

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ ผศ.

ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดค่ายปฐมนิเทศ ของ 3 พื้นที่

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ของ 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง ในรูปแบบการเข้าค่าย

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ชั้น  ๒  อาคารสิรินธร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พื้นที่ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการประชุม       ดังกล่าว

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ของพื้นที่ศาลายา ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    และในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ของพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่างโดยมี อ.วัชรี จิวาลักษณ์

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ระดับอุดมศึกษาถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์